KWTC De Toekomst Rekem

Wegcode wielertoeristen

Art.43bis1 Fietsers in groep.
Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 groepen fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door te minste twee wegkapiteins.

Art.43bis2.1.
De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

Art43bis2.2.
Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende
auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Art.43bis2.3.
Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins zij de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing

Opmerking
KWTC De toekomst heeft geen wegkapiteins volgens de wettelijke bepaling. De ritverantwoordelijke heeft derhalve geenszins de bevoegdheden van wegkapitein. Hier is sprake van een groep indien er minstens 15 of meer deelnemers zijn.
Indien er minder dan 15 deelnemers zijn dan is GEEN sprake van een groep en vallen de deelnemers onder de reglementering van individuele weggebruiker artikel 43, 43.1, 43.2, 43.3. Wanneer je deelneemt aan een geplande rit van KWTC De toekomst Rekem en behoort tot een groep kleiner dan 15 personen bent je verplicht als individu de reglementering van individuele weggebruiker te respecteren.

Art.43 Fietsers en Bromfietsers.
43.1.
Het is de fietsers verboden te rijden :
1° zonder het stuur vast te houden ;
2° zonder de voeten op de pedalen te hebben ;
3° door zich te laten voorttrekken ;
4° terwijl ze een dier aan het leisel hebben.

43.2.
De fietsers die de rijbaan volgen mogen met twee naast mekaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.
De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

43.3.
Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers is, moeten de fietsers die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken. Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtname van de naderende voertuigen.

Opmerking
Wanneer er een fietspad is en de groep is kleiner dan 15 dan moet je het fietspad gebruiken.

Scroll naar boven